راهنمای هود

 

راهنمای استفاده از هود 

 • همواره فیلتر هود را تمیز کنید (حداقل ماهی یکبار آنرا بشوئید). اگر روغن انباشته شده روی فیلتر زیاد شود، خطر آتش سوزی وجود دارد. سطح هود باید با پارچه­ای نرم و مواد شوینده غیر سایشی تمیز شود.
 • همیشه قبل از انجام تعمیر یا تمیز کردن  هود را خاموش کرده و از برق بکشید.
 • به وسیله اسفنج نرم و آب و صابون  هود را بشوئید. هیچگاه از مواد شوینده خورنده، پدهای مخصوص پرداخت، براده فولاد یا حلال در تمیز کردن هیچ قسمتی از هود استفاده نکنید، زیرا باعث خسارات جبران ناپذیر خواهد شد.
 • فیلترهای فلزی را میتوانید در ماشین ظرفشویی بشوئید، یا یک ساعت در محلول آب و ماده شوینده مورد تایید قرار داده و سپس آن را تمیز کنید و پس از خشک شدن در جای خود نصب کنید.
 •  برای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﺼﻮل از ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻨﺜﯽ و اب ولرم استفاده کنید
 •  نباید ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را زﯾﺮ ﻫﻮد ﺑمدت ﻃﻮﻻﻧﯽ روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ
 •  از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮدن دود وﺑﺨﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺳﻤﯽ و ﻣﻀﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ
 •  هرگز اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ روي ﻫﻮد،وﺳﺎﯾﻞ ودﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﯾﮕﺮي ﻗﺮارداده ﺷﻮد
 • بهترین ارتفاع برای نصب هودهای شومینه ای فاصله 65 تا 75 سانتی متری و برای  هودهای شیبدار نباید کمتر از  40سانتی متر باشد.
 • در حالت ایده آل بهتر است 10 دقیقه قبل از شروع آشپزی هود را روشن کنید یا حداقل در هنگام شروع به پخت و پز روشن کنید. همچنین توصیه میشود 10 دقیقه قبل از پایان آشپزی هود را روشن بگذارید
 • خروجی هود را به دودکش سایر وسایل (مثلاً شومینه، بخاری و …) متصل نکنید.
 • همواره فیلتر هود را تمیز کنید (حداقل ماهی یکبار آنرا بشوئید). اگر روغن انباشته شده روی فیلتر زیاد شود،
 • نکاتی در مورد اتصالات لوله خروجی :

لطفا توجه فرمایید بهتر است فاصله هود از خروجی ساختمان در کمترین حالت ممکن باشد استفاده از تبدیل و زانویی مطابق جدول زیر باعث کاهش مکش هود می­شود.

 

شرح درصد کاهش میزان مکش
به ازای دو زانویی 90 درجه 23
به ازای یک زانویی 90 درجه 14
به ازای یک متر افزایش طول لوله خرطومی 10
به ازای یک زانویی 45 درجه 7
استفاده از تبدیل 4

 

 قابل توجه است که در صورت رعایت نکردن موارد مذکور، صدای هود 10 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.

 

ویژگی های گاز

ویژگی‌ها :

ولوم های نسوز از جنس باکالیت
باکالیت نوعی پلاستیک فشرده شده میباشد که باعث میشود درصورت حرارت ولوم ها داغ نشود.
• چدنی
چدنی های استفاده شده دارای سطح صافی است که مانع از نفوذ ذرات روغن و باقی مانده غذا به داخل شده است و همچنین به علت کیفیت بسیار بالای چدنی ها در اثر حرارت به مرور زمان تغییر حالت و رنگ نمیدهد.
• حداکثر فاصله بین مشعل ها
طراحی مشعل ها به گونه ای میباشد که فاصله بیشتری نسبت بهم داشته باشد و این ویژگی باعث میشود تا تعداد ظروف بیشتری را روی اجاق گاز قرار دهید.
• توان حرارتی شعله پلو پز
توان حرارتی پلوپزها ۳.۸ کیلو وات بوده و همانند اجاق گازهای مبله میباشد و باعث میشود غذا زودتر پخته شده و یا آب زودتر به جوش آید.
• مقاوم در برابر ضربه و دمای بالا
بر روی تمامی اجاق گازهای شیشه ای تست تحمل دما تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد انجام شده است.
• صفحه شیشه ای
شیشه های استفاده شده در اجاق گازهای صفحه ای سکوریت بوده و 5 سال نیز ضمانت دارند
• مشعل (برنر)
مشعل‌های استفاده شده در اجاق. توان حرارتی بالا و بازده حدود ۶۶ درصدی این مشعلها در کنار طراحی مناسب دیگر اجزای اجاق گازها ، باعث شده که تمامی اجاق‌های ما درارای گرید A مصرف انرژی باشند.
• شیر
شیرهای استفاده شده در اجاق گاز ها با ۲۱۰ درجه چرخش که. استفاده از شیر با کیفیت عمر اجاق را افزایش می دهد و خطر بروز نشتی را به صفر می رساند و تنظیم میزان شعله را آسان می کند.
• سیستم ایمنی-ترموکوپل
ترموکوپل وظیفه قطع و وصل جریان گاز را به عهده دارد. یک سیستم ایمنی خوب باید در هنگام جرقه زدن سریعا جریان گاز را وصل کند تا شعله روشن شود و هنگامی که شعله بر اثر سر رفتن غذا یا باد زدن خاموش شد سریعا جریان گاز را قطع نماید.
.

راهنمای گاز

راهنمای استفاده

 • ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻮع ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻓﺸﺎر آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺎزي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﺟﺎق ﮔﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻠﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎز ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺟﺎق در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺨﺖ، ﺷﯿﺮﮔﺎز را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺎقﮔﺎز، ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺎز را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ
 • ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻇﺮوف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻇﺮوف ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺰرگ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد وبلعکس.
 • ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ (ﭼﺪﻧﯽ، ﺳﺮﺷﻌﻠﻪ و درﭘﻮشﻫﺎ) داغ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • براي ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 • از ﻣﻮاد و اﺑﺰار زﺑﺮ و ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺳﺮﺷﻌﻠﻪ و ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺨﺶﮐﻦﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ.
 • برای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺟﺎق ﮔﺎز از ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ، اﻟﮑﻞ ﺳﻔﯿﺪ، اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ jif ،cif و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • برای تمیز کردن صفحه رویه های شیشه ای مات از شوینده های مجاز مانند سیف کرمی امونیا استفاده کنید. در این نوع از صفحه رویه ها به علت مات بودن، باید بلافاصله پس از سرد شدن اقدام به تمیز کردن باقی مانده غذا و روغن نمایید در غیر این صورت امکان باقی ماندن لک بر روی اجزای گاز وجود خواهد داشت.
 • حتماً از گردش هوای مناسب در اطراف دستگاه مطمئن شوید تا با کمبود اکسیژن روبرو نشوید. هنگام استفاده طولانی از اجاق گاز با باز کردن یک پنجره یا روشن کردن تهویه آشپزخانه، هوا رسانی اتاق را بهتر و بیشتر کنید.
 • برای اولین بار حتماً قبل از استفاده از اجاق گاز، برچسبهای روی صفحۀگاز را برداشته و جای چسبها را با یک حلال مناسب کاملاً بشویید تا هیچ اثری از چسب روی صفحه باقی نماند. (جهت سهولت در این امر مواد شستشوی مخصوص در بسته بندی بعضی از مدلها موجود است)
 • از ریختن مایعات سرد بر روی سرشعله ها، شیشه و پایه های چدنی نگهدارنده ظروف در هنگام استفاده یا بلافاصله پس از استفاده خودداری فرمایید.
 • از قرار دادن جسم سنگین روی اجاق گاز و یا ضربه زدن به شیشه گاز خود داری فرمایید.
 • از چدنی نگهدارنده ظروف بدون پایه پلاستیکی استفاده نکنید چون بدون آنها چدنی ها ناپایدار بوده و موجب ایجاد آسیب به صفحه رویه استیل و شیشه می شود.
 • هرگز اجازه ندهید بقایای قهوه، شیر، سرکه، آبلیمو، گوجه فرنگی، مواد اسیدی و شوینده های خیلی قوی روی اجزای گاز به خصوص قسمت های لعابی باقی بماند.
 • نکتۀ مهم :در صورت نصب هود، فاصله اجاق گاز از سطوح بالائی در حالت معمولی  باید بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیمتر باشد، اما جهت رعایت دقیق این نکته، باید فاصلۀ عنوان شده در کتابچۀ راهنمای هود را بطور کامل رعایت کنید.
 • توجه داشته باشید که نوع نازل­های نصب شده روی اجاق گاز، با نوع گاز محل نصب اجاق گاز (گازمایع یا گاز طبیعی) مطابقت داشته باشند.
 • فاصلۀ جوانب اجاق­ گاز تا سطوح عمودی یا افقی، طبق آنچه در دستورالعمل نصب ذکرشده، رعایت گردد.
 • هنگام نصب، دقت داشته باشید محل اتصال شیلنگ به اجاق گاز توسط یک بست استاندارد محکم شده باشد تا از بروز هرگونه نشتی جلوگیری کند. (بهتر است تمامی اتصالات باکف صابون کنترل شود) دقت کنید که طول شیلنگ از ۱.۵ متر تجاوز نکند.

راهنمای سینک

برای تمیز کردن سینک آشپزخانه از مواد شوینده شیمیایی و مضر استفاده نکنید ترفندهایی وجود دارد که با مواد طبیعی می توانید سینک ظرفشویی را برق بیندازید.

چگونه سینک آشپزخانه را بدون مواد شوینده شیمایی تمیز و درخشان کنیم؟

در سینک آشپزخانه ظرف ها, میوه ها و بسیار چیزهای دیگر شسته میشوند, پس باید اول سینک آشپزخانه را تمیز و ضدعفونی کنیم.آیا باقیمانده غذاهایتان باعث کثیف شدن سینک ظرفشویی می شود؟! ته مانده غذاها، سس ها و نوشیدنی ها در اطراف سینک آشپزخانه، باعث کثیف و کدر شدن آن خواهد شد. اگر می شد دوباره سینکتان مثل روز اولش نو می شد چقدر عالی بود، نه؟ خب، با تمام گزینه های تمیزکاری موجود در بخش نکات چنین اتفاقی شدنی خواهد بود. امروز آن ها را امتحان کنید و از تمیز کردن سینک آشپزخانه شگفت زده شوید و لذت ببرید.

1.استفاده از مسواک برای تمیز کردن سینک آشپزخانه:

مسواک کردن با یک مسواک قدیمی ارزشش را دارد. هیچ چیزی مثل مسواک نمی تواند شیر ظرفشویی شما را کاملاً تمیز کند. از آن ها برای دسترسی پیدا کردن به کوچک ترین شکاف ها و لبه ها در اطراف سینک و شیر استفاده کنید. آن ها دوده، لکه های آهک و هر کثیفی دیگری را که ممکن است در سینک پنهان شده باشند را پاک می کنند و از بین می برند.

 

 

2.چگونه سینک ظرفشویی را برق بیندازیم؟

از بین بردن لکه های آهک با لیمو:

زمانی که به لکه های آهکی متراکم نزدیک می شوید، به خصوص در اطراف شیر آشپزخانه، ممکن است برخی مواد شوینده کافی نباشد. به نظر خیلی به تلاش نیاز دارد، درست است؟

اما با لیمو به راحتی میسر خواهد شد. ویژگی های اسیدی لیمو آن را پاک کننده خوب و طبیعی برای لکه های آهک می سازد.

طریقه استفاده از لیمو برای تمیز کردن سینک آشپزخانه:

یک عدد لیمو را نصف کنید، آن را روی شیر بکشید و این کار را در قسمت هایی که آهک رسوب کرده است، چندین بار بیشتر تکرار کنید و محکم تر بکشید، بگذارید دو ساعت بماند.

آبکشی کنید و در نهایت حتما خشک کنید. شما شگفت زده خواهید شد از اینکه این راه حل طبیعی چقدر می تواند قدرتمند و فوق العاده باشد.

3.از یک پارچه میکروفایبری برای درخشش وتمیز کردن سینک آشپزخانه استفاده کنید:

اگر می خواهید یک تکه نهایی را به آشپزخانه کاملاً تمیز خود اضافه کنید، یک پارچه میکروفایبر بهترین دوست شما خواهد بود. این بافت منحصر به فرد وقتی به سطوح براق می رسد، بی نظیر است. از پارچه میکروفایبری تمیز و خشک در حرکات دایره ای کوچک استفاده کنید، تا آشپزخانه شما بعد از تمیز کردنتان برق بزند.

 

 

روش از بین بردن خط و خش سینک ظرفشویی

 

4.سینک خود را پس از هر استفاده پاک و خشک کنید:

بهترین ترفند تمیز کردن آشپزخانه، ساده ترین و بدیهی ترین چیز است – هرگز اجازه ندهید در وهله اول خیلی بد و کثیف شود که بخواهید به از بین بردن لکه های خیلی سخت و عمیق فکر کنید.

از برس آشپزخانه و اسفنج برای تمیز کردن سریع، اما کامل سینک بعد از هر بار، استفاده کنید، که واقعاً به جلوگیری از انباشته شدن آهک و دوده گیری کمک خواهد کرد.

 

5.از سفید کننده و جرمگیر برای تمیز کردن سینک آشپزخانه استفاده نکنید :

زیرا پس از خشک شدن، لکه های تیره ایجاد می شود و سینک را کدر و مات می کند، این لکه های تیره براحتی از بین نمیروند و حتی ممکن است برای همیشه باقی بمانند.

 

6.اجازه ندهید که محصولات تمیز کننده روی سطح سینک بمانند:

هر کدام از تمیز کننده های آشپزخانه را که ترجیح می دهید از آن استفاده کنید، اسپری کنید، سپس بگذارید تا حداقل 2 دقیقه بمانند، اما بیشتر ماندن آن ها بیشتر باعث لک خواهد شد و کار شما را سخت تر می کند.

7.برای تمیز کردن سینک آشپزخانه از سرکه سفید استفاده کنید:

اگر روی سینکتان لکه و رسوب وجود دارد، یک پارچه تمیز را در سرکه سفید بخیسانید، روی سینک بکشید تا کاملا تمیز شود و لکه ها از بین بروند.همچنین میتوانید نمک و جوش شیرین را با مقداری آب ترکیب کنید و سینک را با این ترکیب شستشو دهید، تا لکه ها از بین بروند.

شیر آلات با مایع کفی به آسانی تمیز می شود، در صورت باقی ماندن رد انگشت یا لکه های آب، از پارچه آغشته به سرکه سفید استفاده کنید. سرکه علاوه بر تمیزکاری، ضدعفونی کننده هم می باشد.

 

 

جرم گیری سینک ظرفشویی با سرکه سفید

طرز تهیه پودر تمیز کننده عالی برای تمیز کردن سینک آشپزخانه:

بخش بعدی در این قسمت از رازهای خانه داری در نمناک معرفی روشی برای ساخت تمیزکننده سینک با مواد طبیعی و بدون عوارض برای سلامتی است .

مواد لازم:

 • 1/2 فنجان جوش شیرین
 • 1/2 فنجان بوراکس
 • 1/2 فنجان نمک دریایی
 • 15 قطره روغن گیاهی گریپ فروت(یا روغن گیاهی انتخابی شما، مانند لیمو یا درخت چای)
 • 1 عدد سرپوش با سوراخ، مانند:یک شیشه ماسون، یا یک شیشه پنیرپارمزان.

تنها زمانی که به پودر نیاز است از این در استفاده کنید. تمام عناصر فوق را با یکدیگر ترکیب کنید و درون ظرف بریزید و اسپری کنید، مابقی آن را می توانید درون ظرف در دارتان نگهداری کنید و دفعه بعد مجددا استفاده نمایید. اینکونه ترکیب شما آماده خواهد بود و می توانید سینک ظرفشوییتان را به راحتی تمیز کنید و شاهد براق شدن آن باشید.

چگونگی تهیه یک تمیز کننده طبیعی در منزل:

برای داشتن یک تمیز کننده چند منظوره، که می تواند جرم ها را از بین ببرد و واقعاً خوب کار کند، توصیه می شود که خودتان آن را بسازید. تمیز کننده سینکی که خودتان می توانید درستش کنید، تنها به سه چیز نیاز دارد:

 • جوش شیرین
 • نمک
 • جا شکری

در پاک کردن رد آهک، لکه های ناشی از چای و قهوه شگفت انگیز است و باعث برق انداختن سینک می شود.

 

 

تمیز کردن سینک ظرفشویی با جوش شیرین و نمک

با انجام موارد زیر از بروز برخی چیز ها جلوگیری کنید (نکات نهایی):

اجازه ندهید صابون, اسفنج, حوله و یا پارچه های کهنه روی سطح ظرف شویی خشک شود. آن ها می توانند در زیر سطحشان باکتری ها و یا سایر اقلام های ناخواسته ای را داشته باشد.

 • به طور منظم آبکشی کنید تا آن ها را بیشتر از تاثیر درخشش طبیعی ضد زنگشان حفظ کنید.
 • هیچ پد پشمی استیلی نباید روی استیل ضد زنگ استفاده شود. ذرات آهن باقی مانده می توانند منجر به خوردگی و زنگ زدگی شوند.
 • برای ظرف های سخت و تمیز کاری، یک پد تمیز کننده را امتحان کنید و زمانی که کارنیاز به تلاش اضافی دارد، دوباره در جهت دانه دارش حرکت کنید.
 • ازگذاشتن وسایل آشپزخانه فولادی و چدن در سینک خود برای مدت زمان طولانی اجتناب کنید.
 • آهن علاوه بر رطوبت در بالای استیل ممکن است که منجر به زنگ زدگی و رنگ شدن پوسته اش شود.
 • اسکاچ های لاستیکی، اسفنج های مرطوب و پد های تمیز کردن بدون هیچ مانع طولانی در سینک شما می توانند کار کنند. از آنجایی که آنها آب را در خود نگهمی دارند، می توانند منجر به تغییر رنگ شوند.
 • برای اینکه سینک را زیبا نگاه دارید, هر بار که از آن استفاده می کنید کارتان را تمیز و سریع انجام دهید.
 • پاک سازی باقیمانده پسماندها قبل از خشک شدن و اجازه ندادن به مایعات برای مدت طولانی مهم است.
 • هنگام کار با تمیز کننده ها از دستکش های پلاستیکی استفاده کنید تا از دستان خود محافظت کنید.
 • هیچ وقت تمیز کننده ها را با هم مخلوط نکنید، برخی از محصولات واکنش می دهند و گازهای خطرناکی را ایجاد می کنند.
 • از آنجا که اکثر صابون ها و مواد شوینده حاوی کلرید هستند، پس از اتمام تمیز کاری، بلافاصله سطح را برای جلوگیری از خوردگی بشویید.
 • شستن با آب داغ، فولاد ضد زنگ را براق و عاری از میکروب و آماده برای استفاده بعدی می سازد.
 • از استفاده از برس های کربنی معمولی یا پشمی فولادی باید اجتناب شود.
 • در نهایت, توصیه می شود که سطح را کاملاً با حوله خشک پاک کنید، تا آب تبخیر نشود و لک آب برجا نماند.
 • هنگام پاک کردن سطح از پارچه های چرب استفاده نکنید.
 • به طور مرتب سینک خود را خشک کنید ،تا از باقی ماندن لک های آب و زنگ آب جلوگیری کنید.