راهنمای گاز

راهنمای استفاده

 • ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻮع ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻓﺸﺎر آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺎزي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﺟﺎق ﮔﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻠﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎز ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺟﺎق در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺨﺖ، ﺷﯿﺮﮔﺎز را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺎقﮔﺎز، ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺎز را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ
 • ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻇﺮوف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻇﺮوف ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺰرگ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد وبلعکس.
 • ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ (ﭼﺪﻧﯽ، ﺳﺮﺷﻌﻠﻪ و درﭘﻮشﻫﺎ) داغ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • براي ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 • از ﻣﻮاد و اﺑﺰار زﺑﺮ و ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺳﺮﺷﻌﻠﻪ و ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺨﺶﮐﻦﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ.
 • برای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺟﺎق ﮔﺎز از ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ، اﻟﮑﻞ ﺳﻔﯿﺪ، اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ jif ،cif و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • برای تمیز کردن صفحه رویه های شیشه ای مات از شوینده های مجاز مانند سیف کرمی امونیا استفاده کنید. در این نوع از صفحه رویه ها به علت مات بودن، باید بلافاصله پس از سرد شدن اقدام به تمیز کردن باقی مانده غذا و روغن نمایید در غیر این صورت امکان باقی ماندن لک بر روی اجزای گاز وجود خواهد داشت.
 • حتماً از گردش هوای مناسب در اطراف دستگاه مطمئن شوید تا با کمبود اکسیژن روبرو نشوید. هنگام استفاده طولانی از اجاق گاز با باز کردن یک پنجره یا روشن کردن تهویه آشپزخانه، هوا رسانی اتاق را بهتر و بیشتر کنید.
 • برای اولین بار حتماً قبل از استفاده از اجاق گاز، برچسبهای روی صفحۀگاز را برداشته و جای چسبها را با یک حلال مناسب کاملاً بشویید تا هیچ اثری از چسب روی صفحه باقی نماند. (جهت سهولت در این امر مواد شستشوی مخصوص در بسته بندی بعضی از مدلها موجود است)
 • از ریختن مایعات سرد بر روی سرشعله ها، شیشه و پایه های چدنی نگهدارنده ظروف در هنگام استفاده یا بلافاصله پس از استفاده خودداری فرمایید.
 • از قرار دادن جسم سنگین روی اجاق گاز و یا ضربه زدن به شیشه گاز خود داری فرمایید.
 • از چدنی نگهدارنده ظروف بدون پایه پلاستیکی استفاده نکنید چون بدون آنها چدنی ها ناپایدار بوده و موجب ایجاد آسیب به صفحه رویه استیل و شیشه می شود.
 • هرگز اجازه ندهید بقایای قهوه، شیر، سرکه، آبلیمو، گوجه فرنگی، مواد اسیدی و شوینده های خیلی قوی روی اجزای گاز به خصوص قسمت های لعابی باقی بماند.
 • نکتۀ مهم :در صورت نصب هود، فاصله اجاق گاز از سطوح بالائی در حالت معمولی  باید بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیمتر باشد، اما جهت رعایت دقیق این نکته، باید فاصلۀ عنوان شده در کتابچۀ راهنمای هود را بطور کامل رعایت کنید.
 • توجه داشته باشید که نوع نازل­های نصب شده روی اجاق گاز، با نوع گاز محل نصب اجاق گاز (گازمایع یا گاز طبیعی) مطابقت داشته باشند.
 • فاصلۀ جوانب اجاق­ گاز تا سطوح عمودی یا افقی، طبق آنچه در دستورالعمل نصب ذکرشده، رعایت گردد.
 • هنگام نصب، دقت داشته باشید محل اتصال شیلنگ به اجاق گاز توسط یک بست استاندارد محکم شده باشد تا از بروز هرگونه نشتی جلوگیری کند. (بهتر است تمامی اتصالات باکف صابون کنترل شود) دقت کنید که طول شیلنگ از ۱.۵ متر تجاوز نکند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *